منو اصلی
آموزش رانندگی کمباین

آموزش رانندگی کمباین

1

هدف:

هدف از تدوین این مجموعه ارائه آموزشهای اولیه جهت راه اندازی و کار با کمباین همراه با جلوگیری از بروز هرگونه آسیب جسمانی به رانندگان و کمک رانندگان و نیز جلوگیری از هرگونه خسارت احتمالی به دستگاه کمباین و محصولات کشاورزی است.

مخاطبین:

 • رانندگان کمباین
 • کمک رانندگان کمباین
 • بازرسان سازمان جهاد کشاورزی
 • مأمورین اداره راهنمایی و رانندگی- راهورفا

فهرست محتوی

 1. آشنایی با کمباین و مشخصات فنی آن
 2. آشنایی با کابین
 3. اپراتوری کمباین
 4. راه اندازی کمباین
 5. سرویس و نگهداری
 6. نکات ایمنی

 


آشنایی با کمباین و مشخصات فنی آن

تعریف کمباین:

در لغت کلمه کمباين به معني ملحق کردن، ترکيب کردن، يکجا داشتن مي باشد.

در فرهنگ کشاورزي اين کلمه به مجموعه عملياتي از قبيل دروگري، خرمنکوبي، تميز نمودن محصول در يک ماشين اطلاق مي گردد.

اين مجموعه عمليات در کليه کمباينها در پنج مرحله جداگانه صورت مي گيرد:

1- واحد برداشت و تغذيه

2- واحد کوبندگي

3- واحد جداسازي

4- واحد تميز کننده

5- واحد انتقال دانه

اقسام کمباین

در یک تقسیم بندی کمباينها را به دو دسته کلي تقسيم مي کنند:
1- خود گردان (موتور سرخود)
2- قابل کشش (تراکتوري)

نوعی دیگر از دسته بندی کمباينها در سه کلاس کلي تقسيم مي شوند:
1- کمباين سبک (کمباين مدل955، 1055iجاندير)
2- کمباين نيمه سنگين (کمباين مدل 1165جاندير)
3- کمباين سنگين (مدل 1450جاندير، 3065Lسمپو)

واحدهای مختلف کمباین

 • واحد برش و تغذيه: شامل شانه برش، پروانه کلش کش، استوانه حلزوني، مجموعه فيدرهاوس
 • واحد خرمنکوب: شامل سنگ گير، سيلندر خرمنکوب، زير سيلندر خرمنکوب، مکعب دوار، دنباله زير سيلندر خرمنکوب
 • واحد جداسازي: پرده وسط کمباين، کاهپران و شانه، صفحه زير سيني کاهپران
 • واحد تميز کننده: سيني دانه، پنکه باد، تيغه جهت دهنده باد، غربال کاه و دنباله غربال، الک دانه، هليس دانه تميز، هليس گزل برگردان،
 • واحد انتقال دانه: الواتور دانه تميز، الواتور برگشت(گزل)، مخزن دانه (گرين تانک)

روش کار

پروانه محصول را جمع نموده و بطرف تيغه برش براي بريدن حركت ميدهد . سپس محصول بطرف مارپيچ پلاتفرم برش جهت داده ميشود. مارپيچ محصول را بطرف مركز (وسط) پلاتفرم برشي می برد و انگشتي هاي جمع شونده آنرا بطرف  فيدرهاوس حركت ميدهند. فيدرهاوس محصول را بطرف سيلندر كوبنده حمل مي نمايد. سيلندر و زير سيلندر محصول را كوبيده و يا جدا مي سازد. دانه كوبيده و كاه ريز و مقداري كزل از سوراخهاي زير سيلندر روي سيني دانه ميافتد. مکعب دوار(ضربه زن) كاه هاي بزرگتر را از سيلندر و زير سيلندر گرفته و بر روي كاهپرانها پرتاب مي نمايد. کاهپرانها با حرکت بالا و پايين و رفت و برگشتي که دارند دانه هاي باقي مانده را از كاه جدا مي سازد و حجم زياد کاه و کلش را به بيرون هدايت ميکند. دانه ها از سوراخهاي شبكه كاهپرانها به داخل محفظه هاي كاهپرانها افتاده و از آنجا به روي سيني دانه عبور مينمايد. سینی دانه، دانه هاي كوبيده و كاه خرده ها را بطرف سيستم پاك كننده كه شامل غربال و الك دانه و پنكه باد است حركت میدهد. حجم محصول همراه خرده کاه از روی سینی دانه(سینی راهنمای گندم) به روی الک رویی و سپس از آنجا به روی الک زیری می ریزد. پنكه باد، كاه خرده ها را به بيرون فرستاده و دانه هاي تميز از الك به روی سینی هدایت دانه تمیز به سمت الواتور برگشت ميافتد. الواتور دانه تميز دانه ها را به مارپيچ پركننده مخزن  كه دانه ها را به مخزن بذر حمل مينمايد ، هدايت ميكند. الواتور برگشت هر نوع كزل (خوشه ها يا غلافهاي بسته ) كه از راه دنباله غربال پايين مي افتد ، به سيستم جدا كننده ( سيلندر و زيرسيلندر ) براي كوبش  مجدد برگشت می دهد.

تنظیمات اجزاء مکانیکی

کنترل تراز بودن پلاتفرم

پلاتفرم بايستی به موازات اکسل جلو قرار گيرد برای اين منظور:

 • کمباين را در سطح صاف پارک کنيد ( سطح اسفالت )
 • مطمئن شويد که باد چرخهای جلو درست تنظيم شده است
 • پلاتفرم را کاملا بالا ببريد
 • ارتفاع از سطح زمين را در دو طرف پلاتفرم اندازه گيری کنيد
 • 2
 • برای تنظيم افقی پلاتفرم هر چهار تا پيچ  Aرا شل نموده و پس از تنظيم افقی دستگاه توسط مهره D پيچهای Aو مهرهD  را سفت نمائيد.

3

درجه نشان دهنده ارتفاع پلاتفرم

وقتی پلاتفرم در کف زمين  قرار  ميگيرد  درجه نشانگربالايی(2) عدد صفررا نشان ميدهد و به محض بالا آمدن  پلاتفرم ارتفاع آن  نشان  داده ميشود.

  برای  تنظيم نشانگر ارتفاع  پلاتفرم از تسمه  آهن سوراخدار  (1)  با  جابجا کردن  جای  سوراخها استفاده ميشود.

تنظيم اهرم تيغه برش

پس از هر یکصد ساعت کار بايستی لقی تيغه در جهت عمودی بازديد و چنانچه لقی داشته باشد بايد تنظيم شود.

 • اهرم تيغه برش
 • مهره تنظيم
 • کپه های نگهدارنده

نحوه تنظيم:

 • مهره شش گوش کپه های نگهدارنده بالا (3) را باز کنيد
 • مهره تنظيم شماره (2) را سفت نمائيد تا لقی گرفته شود
 • مهره شش گوش کپه های نگهدارنده را دوباره سفت کنيد

SXDF

تنظيم کورس تيغه برش

مسير (کورس) تيغه برش موقعی تنظيم می باشد که فاصله w بطور کامل توسط تيغه طی شود( از 1 به 2 )

 • اهرم تيغه برش
 • سيبک
 • مهره تنظيم
 • ZdFVSADS
 • روش تنظيم :
  • بايستی دنده لنگ ( 4 )درحالت کورس عقب باشد
  • سر سيبک را از محل اهرم تيغه درآورديد
  • با شل کردن مهره تنظيم (3) و پيچاندن سيبک وتغييرطول آن ،کورس تيغه را تنظيم کنيد.( هر دور پيچش سر سيبک معادل با 6 ميليمتر است)

   

   

  تنظيم صفحات فشار دهنده

  صفحات فشار دهنده را بايد طوری تنظيم کرد که تيغه روی لبه های برش  انگشتی بخوابد، اما به آن فشرده نشود. زير صفحات فشار دهنده واشرنازک (شيم)گذاشته شده که هنگام تنظيم میتوانيد با اضافه کردن  واشرو ياکم کردن آن تنظيم را انجام دهيد. اگر صفحات فشار دهنده  مانع حرکت تیغه باشد با چکش بايستی صفحات را خم نمود و  سپس کمی  روغن  زد  تا حرکت تيغه به آسانی انجام پذيرد

 • sas
 • تنظيم بستهای نگهدارنده تيغه

  برای نگهداری و جلوگيری از سائيدگی احتمالی از بستهای  تنظيم شونده که در تمام طول پشت تيغه ها جا سازی شده است استفاده  می شودجهت تنظيم، پس از آزاد کردن ضامن بستها با انگشت به   پشت تيغه فشار آورده و سپس مهره را مجددا محکم می کنند.

 • lghjcfghjfgjhgfhj
 • تنظيم استوانه حلزونی موقعيت  عمودی استوانه حلزونی

  اندازه y= اندازه بين استوانه حلزونی و سينی کف 8 الی 12 ميليمتر

  جهت تنظيم

  درطرفين پلاتفرم مهرههای شش گوشA را شل  کرده  و سپس  توسط  مهره های B تنظيم  مطلوب را انجام دهيد.

 • xzcvZXcvZXcvZXcvZXC

 • موقعيت افقی استوانه حلزونیاندازه X= اندازه بين استوانه حلزونی و نبشی پشت 8 الی 12 ميليمتر جهت تنظيم :

  درطرفين پلاتفرم مهره های شش گوشA  را شل  کرده  و سپس تنظيم  مطلوب را انجام دهيد.

 • frgjfhjhjhjhjhjhjhjhj

 •  انگشتيهای جمع شوندهاندازه بين نوک انگشتيهای استوانه حلزونی و سينی کف 13 الی 15 ميليمتر

  توجه : انگشتيها هميشه بايد داخل بال هليس قرار داشته باشند.

  برای تنظيم:

  مهره Aرا شل کنيد واهرم C را برای کم  و زياد کردن اندازه خروج انگشتيها به چپ يا راست حرکت دهيد

  در محصولات تنک و کرپه انگشتی ها به طرف بيرون تنظيم نموده تا ساقه را به داخل بکشد

  در محصولات پر پشت و تراکم بالا  انگشتی ها به طرف بيرون تنظيم نموده تا ساقه به دور استوانه نپيچد

 • mmmmmmm
 • تنظيم کلاچ استوانه حلزونی  :فاصله بين چرخدنده تا واشرفنر (X) برابربا 6 ميليمتر استتنظيم سرعت استوانه حلزونی :

  با تعويض چرخ دنده محرک(A) میتوان تعداد دور استوانه حلزونی را تغيير داد

  با چرخ دنده 52 دنده ای                 196 دور در دقيقه    استاندارد

  با چرخ دنده 44 دنده ای                232 دور در دقيقه    سفارشی

 • ttttttttttttttttttttttt
 • تنظيمات پروانه کلش کشتنظيم پروانه به طرف جلو يا عقب ( افقی )پس از درآوردن   پينA   پروانه را روی حاملهای آن بطور دلخواه جابجا  کنيد سپس  تسمه پروانه  را سفت کنيد   ( معمولا پين در سوراخ پنجم قرار ميگيرد )
 • fffffffffffffffffffffffff
 •  تنظيم ارتفاع پروانه کلش کشتنظيم ارتفاع پروانه کلش کش ازطريق جکهای کمکی که در طرفين ديواره های خارجی پلاتفرم قرار دارد انجام می شود

  انگشتيهای کلش کش بايستی از پايين خوشه با ساقه تماس تماس پيدا کرده و به استوانه حلزونی هدايت نمايد تا ساقه بريده شود

   

  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

   

  هواگيری جکها

  اگر پروانه کلش کش بطور يکنواخت بالا  و  پايين نرود دليل بودن هوا در سيستم هيدروليکی است و بايستی از جک سمت راست هواگيری شود

  طريقه هوا گيری:

  پيچ A را شل کرده وکلش کش را بالا برده، چند ثانيه در همان حالت نگهداشته تا روغن بدون هوا از محل پيچ خارج شود بعد پيچ را سفت ميکنيم

  wwwwwwwww

   

   

  سرعت پروانه کلش کش

  سرعت کلش کش به تراکم و وضعيت محصول بستگی دارد

  تغيير سرعت کلش کش توسط اهرم A صورت ميگيرد

  • دور پروانه کلش کش بايد  کمتر يا برابر سرعت حرکت کمباين باشد (درحالت معمولی محصولات)
  • دور پروانه کلش کش بايد 25% بيشتر از سرعت حرکت کمباين باشد (در محصولات خوابيده )

  wwwwwwwwwwweweweesw
  تنظيمات فيدرهاوس

   

   

  ارتفاع غلطک فيدرهاوس

  طول فنر (A) :

  برای محصولات معمولی و گندم = 140 ميليمتر

  برای ذرت = 110 ميليمتر

  برای تنظيم :

  از مهره B در هر دو طرف استفاده کنيد

   

   

  werwerwerwerwerwerwe

   

   

   

   

  تنظيم کشش زنجير فيدر هاوس :

  کشش زنجير فيدر هاوس زمانی درست است  که زنجير در  قسمت  پايين با کف  تماس جزئی داشته باشد

  برای تنظيم :

  مهره    Aرا در دو طرف فيدر هاوس شل نمائيد

  مهره های BوC را بطور همزمان بچرخانيد

   

  asdfasdfasdfsadfsadfasdfsdfs

   

   

  سنگ جمع کن

  برای جمع شدن سنگهايی که احتمالا توسط دستگاه درو  وارد دستگاه  ميشود ، تعدادی فرو رفتگی قبل از  سيلندر کوبنده  جاسازی شده اند که برای  جمع کردن  سنگها  بکار می روند

  هنگام برداشت ذرت ، روی سنگ جمع کن توسط صفحه پوششی ، پوشانده ميشود

  sang
  واحد کوبش

   

  فاصله بين سيلندر و زيرسيلندر

  فاصله بين  سيلندر و زيرسيلندر   خرمنکوب در قسمت جلو  بين  8 تا 34  ميليمتر   قابل  تنظيم بوده ، در اين حالت فاصله   مذکور  در قسمت  عقب برابر با 4 -17  ميليمترمی باشد اين فاصله توسط  اهرمA  که در  سمت  راست راننده قرار دارد قابل تنظيم می باشد

   

  سرعت سيلندر

  دورسنج سيلندر خرمنکوب روی داشبورد و در جايگاه راننده قرار دارد

  دور سيلندرتوسط مشتی که در سمت راست راننده قرار دارد قابل تنظيم می باشد

  دور سيلندردرسرعتی بين 150تا 1150 دور در دقيقه قابل تغيير است .

  vahed kobesh1

   

  پنکه باد

  تنظيم دقيق ميزان باد به منظور راندن کاه بر روی غربالها و همچنين به دست آوردن دانه تميز حائز اهميت است

  در اثر شدت زياد جريان بادو همچنين کمبود آن افت دانه افزايش می يابد به همين دليل ميزان شدت جريان باد ،بايستی با توجه به نوع محصول تنظيم شود

   

  panke 

  دور پنكه باد

  سرعت پنكه باد به صورت مكانيكي توسط اهرمي كه در عقب كمباين و سمت چپ آن قرار داردتنظيم مي شود محدوده سرعت پنكه باد بين 320 الي rpm 1120 مي باشد.

  panke2

  ابتدا باد پنکه را در سرعت کمتر از سرعت پيشنهادی  تثبيت و  به تدريج آنرا زياد نموده و نتايج را بررسی می نمايند . اين عمل ادامه داشته تا مرحله ای که سرعت باد پنکه آنقدر زياد می شود که دانه ها را از پشت کمباين به بيرون پرتاب می کند . سرعت قبل از  اين مرحله ، سرعت مطلوب برای تميز کردن آن نوع بخصوص محصول خواهد بود .

  panke3
  تنظيم غربال(الک رویی)

  باز بودن بيش از اندازه چشمی های غربال باعث اضافه بار در الک و بسته بودن زياد چشمی ها موجب خارج شدن مقداری از محصول تميز نشده به خارج از کمباين خواهد شد.

   

  tanzim 1

   

  تنظيم الک(الک زیری)

  الک را بر اساس مقادير داده شده در دفترچه راهنمای راننده  تنظيم می نمايند . بسته بودن زياد چشمی های اين بخش از کمباين به  اضافه شدن خرده کاه در هليس  خوشه های کوبيده نشده ، ختم شده و از  طرفی باز  بودن  بيش از حد  پيشنهاد شده باعث می شود که خرده کاه در مخزن  ذخيره  مشاهده شود .

   

   

  الواتور دانه و برگشت

  • دريچه الواتور برگشت (کزل(
  • دريچه الواتور رفت (دانه(

  برای آزمايش و کنترل زنجيرهای الواتور، از دريچه های فوق استفاده ميشود. پس از اتمام کار برداشت ويا قبل از شروع برداشت يک محصول ديگر ، الواتورها را تميز کنيد و در مواقعی که از کمباين  استفاده  نميشود دريچه ها را اغلب باز بگذاريد

  alvar danr

  تنظيم کلاچ الواتور برگشت

  خار (1)  را بيرون کشيده و با توجه  به نياز ، مهره را سفت   يا  شل نموده ، دوباره خار مربوطه را در  جای خود قرار دهيد (در سوراخ دومی يا اولی)

   

   

   

   

   

   

   

  تنظيم زنجيرالواتورها

  از  طريق  پيچهای تنظيم (2) که در قسمت فوقانی الواتورها در طرفين قرار دارد تنظيم ميشود.

  tanzim zanjir

  کابین

   

   

  وسايل کنترل کننده در جايگاه راننده

  vasayel 1

  vasayel2

  وسایل کنترلی روی صفحه داشبورد

  kontorol

  راه اندازی کمباین

   

  نکات مهم مربوط به قبل و هنگام روشن کردن موتور

   

  • سطح روغن موتور در کارتر و روغن هيدروليک در سيستم هيدروليک بازديد شود .
  • سطح مايع خنک کننده در رادياتور بازديد گردد .
  • از پر بودن مخزن سوخت اطمينان حاصل نمائيد . در صورت خالي شدن باک در موتورهای ديزلی سيستم سوخت رسانی احتياج به هواگيری خواهد داشت .
  • فيلتر هوا ( کاسه گردو خاک )را به منظور تميزی و جايگزينی درست آن مورد بازديد قرار دهيد .
  • ترمز و سطح روغن ترمز رابازديد کنيد .
  • کلاچ و فاصله آزادی ( بازی کلاچ ) را کنترل کنيد .
  • تسمه ها ، ميزان سفتی پيچ و مهره ها و ياتاقانهای روی ميلنگ سينی کاهپران را بازديد کنيد .
  • کلاچهای لغزنده را از گريس پاک کرده و مقدار سفتی روی آنها را بازرسی نمائيد .
  • به هنگام شروع حرکت دقت نمائيد فرد يا افرادی نزديک و يا جلوی کمباين نباشند .
  • کمباين را هيچگاه در محيط بسته بدون تهويه روشن ننمائيد که در اين صورت خطر مسموميت به همراه خواهد داشت .
  • کليد استارت را برای جلوگيری از بالا رفتن حرارت استارتر بيش از 30 ثانيه در حالت استارت نگه نداريد . پس از 30ثانيه تلاش ناموفق برای روشن کردن موتور مدت 2 دقيقه صبر و سپس دوباره شروع نمائيد .
  • کمباين را هرگز بکسل ننمائيد .

   

   

  طریقه روشن کردن کمباين

  • کليه محرکهای کمباين را در حالت خاموش قرار دهيد .
  • دنده در حالت خلاص باشد .
  • پدال کلاچ را تا انتها فشار دهيد .
  • گاز دستی را در دور آرام خود بگذاريد .
  • کليد کمباين را در موقعيت روشن (ON) گذاشته و مطابق دفترچه کار چراغهای شاخص را کنترل نمائيد .
  • کليد را در جهت عقربه های ساعت چرخانده تا در حالت استارت (Start) قرار گرفته و موتور روشن شود
  • کلاچ را کم کم رها کنيد .
  • اجازه چندين دقيقه کار در جا به کمباين بدهيد و پس ازآن شروع به حرکت نمائيد .
  • تذکر : پس از روشن کردن موتور مطمئن شويد که فشار روغن نرمال بوده و چراغهای شاخص (هشدار دهنده) خاموش باشند .

   

  طریقه خاموش نمودن کمباين

  • با فشار دادن پدال کلاچ دنده را خلاص نمائيد .
  • برای جلوگيری از زيانهای احتمالی گاز دستی را در نصف فاصله حداکثر سرعت قرار داده و چندين دقيقه موتور را درآن حالت نگهداريد .
  • پس از چند دقيقه در حالت2 گاز دستی را در حالت بسته قرار دهيد.
  • سوئِيچ را در حالت خاموش (Off) قرار دهيد .
  • کليد را برای جلوگيری از دستکاری کمباين توسط افراد غير راننده از جای سوئِيچ خارج نمائيد .
  • ترمز دستی را بکشيد و کليه موارد توصيه شده در دفترچه راهنمای راننده کمباين را رعايت کنيد .

  نحوه رانندگی و ترانسپورت

   

  • برای رفت و آمد کمباين در جاده های عمومی ، هر راننده موظف است که به قوانين رانندگی توجه کافي بنمايد هنگام حرکت کمباين غير از راننده فرد ديگری نبايد در جايگاه مخصوص بنشيند و از اين جايگاه برای حمل بار و کالا نبايد استفاده شود .
  • مخزن غله می بايست تخليه شده باشد .
  • لوله تخليه گندم بطرف مخزن کشيده شود و در محلی که برای ترانسپورت پيش بينی شده محکم گردد.
  • پلکان جايگاه راننده را درمواقعی که دستگاه درو ( پلاتفرم ) را باز کرده ايد به بالا بزنيد .
  • دستگاه درو ( پلاتفرم ) را کاملا بطرف بالا برده و اهرم کنترل بالا و پائين بر دستگاه مزبور راقفل نمائيد.
  • بازوهای چراغهای خطر عقب کمباين را به حالت ترانسپورت قرار دهيد .
  • تمام چراغهای موجودرا آزمايش نمائيد.


  سرویسکاری

   

   

 • قسمتهای گريس کاری پس از 50 ساعت کار ( نمای راست(
 • servis
 • قسمتهای گريس کاری پس از 50 ساعت کار ( نمای چپ)giris
  سرويسهای روزانه ( يا هر10 ساعت کار)

  • پر کردن باک سوخت
  • بازديد سطح روغن موتور
  • بازديد سطح آب رادياتور
  • بازديد استکانی آب زير فيلتر سوخت
  • بازديد صافی اوليه فيلتر هوا

   

  سرويس پس از 20تا25 ساعت کار اوليه

  • تنظيم تسمه ها
  • تنظيم زنجيرها
  • آچار کشی نپشی های خرمنکوب
  • آچار کشی پيچ های ميل فرمان در اکسل عقب (18 کيلو نيوتن متر)
  • آچار کشی پيچ های چرخ های عقب (18 کيلونيوتن متر)
  • آچار کشی پيچ های چرخ های جلو(42 کيلونيوتن متر)
  • تنظيم ترمز دستی

   

  سرويس پس از 100  ساعت کار اوليه

  • تعويض روغن موتور (20 ليتر) . در مراحل بعدی پس از هر 50 ساعت تعويض روغن موتور انجام ميگيرد.
  • تعويض فيلترروغن موتور
  • تعويض روغن هيدروليک (15 ليتر). در مراحل بعدی پس از هر 500 ساعت تعويض روغن هيدروليک انجام ميگيرد.
  • تميز کردن فيلتر هيدروليک
  • تعويض روغن فاينال درايو (2/2 ليتر ) SAE   85 W 90
  • تعويض روغن گيربکس (6/6 ليتر ) SAE   85 W 90
  • بازديد سطح روغن ترمز

  سرويس پس از 200  ساعت کار

  • تعويض فيلترسوخت
  • آچار کشی پيچ های ميل فرمان در اکسل عقب (18 کيلو نيوتن متر)
  • آچار کشی پيچ های چرخ های عقب (18 کيلونيوتن متر)
  • آچار کشی پيچ های چرخ های جلو(42 کيلونيوتن متر)
  • تنظيم ترمز دستی
  • تنظيم ترمزپايی
  • باطری : آزمایش درجه غلظت اسيد باطری ،آب مقطر ، شارژ باطری
  • رادياتور : نسبت آب به ضد يخ را سنجيده و در صورت لزوم ضد يخ اضافه کنيد.
  • فيلرگيری سوپاپهای موتور : فيلر سوپاپ هوا برابر 35/0 ميليمتر و فيلر سوپاپ دود برابر 45/0 ميليمتر

   

  سرويس پس از 500  ساعت کار

  • تعويض روغن هيدروليک (15 ليتر)
  • تميز کردن فيلتر هيدروليک
  • تعويض روغن فاينال درايو (2/2 ليتر ) SAE   85 W 90
  • تعويض روغن گيربکس (6/6 ليتر )      SAE   85 W 90

   

  سرويس پس از 1000  ساعت کار

  • پمپ انژکتور می بايست پس از هر يک هزار ساعت کار توسط متخصصين پمپ انژکتور تنظيم شود.

   


  انبار کردن کمباين در فصل غير برداشت

   

  صدماتی که يک کمباين يا بطور کلی هر ماشينی ( در صورت عدم توجه کافی ) در مدت زمان انبار شدن متحمل می شود ، خيلی گران تمام شده و مخارج هنگفت تعمير و تعويض قطعات را به همراه خواهد داشت . بيشترين خطرات در اين زمينه ، ناشی از زنگ زدگی قسمتهای روباز و مجاورت رطوبت و نيز اسيد ضعيفی است که با کيفيت کم در روغنها و سوختها وجود دارند . علاوه بر عواملی از اين قبيل  نکات  عمومی ديگر رانيز بايد مد نظر داشت که در ذيل به پاره ای از آنها اشاره می شود.

   

  • حتی الامکان سعی شود که کمباين در محلی مسقف و خشک پارک شود .
  • کمباين را از داخل با دقت تميز نمائيد چون کاه و کلش رطوبت هوا را جذب و موجب زنگ زدن قسمتهای فلزی کمباين می شود .
  • تمام تسمه ها را برداشته و با پارچه ای که به مواد قليايی آغشته شده است تميز و در محلی خنک و تاريک نگهداری نمائيد.
  • تمام زنجيرهای انتقال دهنده نيرو را تمـيز و با روغن غليظ روغنکاری نمائيد تا از زنگ زدن جلوگيری شود .
  • مارپيچ ها و الواتور های رفت و برگشت را تميز نموده و دريچه های فوقانی و تحتانی الواتور را باز بگذاريد .
  • مخزن دانه و حلزونی را با دقت تميز کرده و تمام غربالها پاک کنيد .
  • کمباين را طبق روش گريسکاری ، مندرج در کتاب راهنما (OM) گريسکاری نموده ، رزوه های تنظيم را روغن کاری و فنر ها را آزاد نمائيد .
  • تمام قسمتهايی را که رنگ آنها از بين رفته دوباره رنگ نمائيد .
  • دستگاه درو را در محلی خشک روی چهارپايه يا چوب بطور افقی قرار دهيد و دستگاه را از کمباين جدا نمايد .
  • دسته شاتونها را خوب روغنکاری نمائيد .
  • زير کمباين را با چهار پايه يا چوب ببنديد تا فشار به لاستيک وارد نشود . باد لاستيکها را خالی نکنيد و اگر مجبور باشيد کمباين را در هوای آزاد نگهداری کنيد ، بايستی پس از بستن زير کمباين چرخها را درآورده ، در محل خشک و خنک و تاريک نگهداری نمائيد .
  • در مواقعی که از موتور برای مدت طولانی استفاده نمی شود ، سعی کنيد قسمتهای فلزی آنرا در مقابل زنگ زدن محافظت نمائيد .
  • آب رادياتور را خالی نموده و پس از شستشو دوباره با مخلوط آب و ضد يخ پر نمائيد .
  • روغن موتور را موقعی که هنوز موتور خنک نشده خالی کرده و فيلتر روغن را تعويض کنيد . سپس با روغن موتور استاندارد پر نمائيد .
  • دريچه های باز را با درپوش نايلون و يا کاغذهای چربی دار بپوشانيد .
  • موتور را کاملا تميز نمائيد و به آن ماده ضد زنگ بپاشيد و سپس با يک برزنت يا نايلون غير قابل نفوذ سطح موتور را پوشانده تا گرد و خاک و آب باران به موتور نفوذ نکند .
  • باطری را پس از باز کردن در محل خشک و خنک نگهداری کرده و توجه کنيد که يخ نزند و هر ماه از باطری کنترل بعمل آيد و در صورت لزوم نسبت به شارژ آن اقدام نمائيد تا به صفحات آن آسيبی وارد نيايد .
  • مخزن سيستم هيدروليک را تخليه و پس از تميز نمودن فيلتر آن مجددا با روغن تازه پر نمائيد.
  • تمام نواقص و معايب کمباين را يادداشت نموده و قبل از شروع فصل کار نسبت به رفع نقص اقدام و سفارشات لازم را جهت تامين بموقع قطعات به شرکت يا عاملين شرکت اعلام فرمائيد.

   


  نـــکات ایمــــنی

   

  • در هنگام کار با کمباين بايد فقط راننده در محل مخصوص نشسته باشد .
  • در هنگام ترک کمباين بايد هميشه ترمز دستی را کشيد .
  • نظافت ، روغنکاری وتنظيم بايد فقط در هنگام خاموش بودن موتور انجام شود .
  • پر کردن رادياتور فقط هنگاميکه موتور خاموش شده است مجاز می باشد ، بهتر است قبل از باز کردن رادياتور 1 يا 2 دقيقه صبر کنيم .
  • در هنگام سوخت گيری از استعمال دخانيات و يا استفاده از شعله های آزاد اجتناب شود .
  • کپسول آتش نشانی بايد هميشه در دسترس باشد .
  • تسمه های فرسوده بايد قبل از پاره شدن فورا تعويض شوند .
  • لباس راننده بايد نسبتا تنگ و چسبان و دارای کمربند باشد ، هيچگاه نبايد از کت و پيش بند گشاد و يا پالتو استفاده شود زيرا خطر اين هست که اين البسه به قسمتهای متحرک دستگاه گير کند .
  • دسته دنده بايد هميشه قبل از روشن کردن مجدد موتور در وضع خلاص باشد .
  • در هنگام روشن کردن موتور از علائم اخطار دهنده استفاده نمائيد .
  • جايگاه مخصوص راننده بايد عاری از ابزار و ساير قطعات بي مصرف باشد .
  • کليه وسايل حفاظتی بايد سالم و در جای خود به طرز صحيح نصب شده باشند .
  • توجه شود که ترمزها هميشه درست تنظيم شده باشند .
  • در هنگام حرکت در سرازيری نبايد دسته دنده در حالت خلاص باشد .
  • برای موارد تصادفی بايد هميشه يک جعبه کمکهای اوليه آماده باشد .
  • در هنگام کار در دامنه های شيب دار دقت مخصوص لازم است زيرا که در موقع عبور از جويها خطر واژگون شدن هست .
  • هيچگاه قبل از خاموش کردن موتور برای پاک کردن تيغه ها از گرفتگي های احتمالی ، اقدام نشود .
  • در هنگام راندن در جاده های عمومی بايد به مقررات محلی رانندگی توجه داشت .

  به منظور کاهش میزان ضایعات محصول در مراحل مختلف توجه به نکات زیر می تواند راهگشا باشد.

   

  • از رده خارج ساختن ماشینهای برداشت فرسوده و جایگزینی آن با ماشینهای نو و مجهز به تکنولوژی جدید
  • ایجاد اصلاحات لازم در ساخت ماشینهای برداشت ساخت داخل و تطبیق آن با تکنولوژی روز با توجه به عملکردهای بالای مزارع غلات
  • عدم استفاده از ماشینهای برداشت وارداتی غیر مجاز که منطبق با شرایط اقلیمی ایران طراحی نشده است. در بیشتر موارد این کمباینها به دلیل بالا بودن تکنولوژی غیرمنطبق آنها و پایین بودن میزان سواد کاربری آنها خود دلیلی بر افت بیش از حد محصولات کشاورزی(غلات) می شود.
  • افزایش تعداد کمباینهای مورد نیاز متناسب با سطوح زیر کشت به منظور انجام به موقع برداشت محصول
  • تربیت و آموزش رانندگان حرفه ای کمباین توسط ارگانهای ذیربط و صدور مجوز کار برای آنان
  • ارتقاء سطح دانش فنی رانندگان فعلی کمباین از طریق همکاری تشکلهای ذیربط با ارگانهای مربوطه
  • افزایش میزان تحصیلات بانکی کم بهره و اعطای آن به رانندگانی که مهارتهای لازم شغلی را کسب نموده باشند.
  • آموزشهای لازم به منظور شناخت ضایعات محصول و جلب همکاری آنان برای کاهش آن
  • نظارت مستمر بر کار کمباینها در مزرعه توسط بخش خصوصی از طریق انعقاد قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی و ارائه گزارش همراه با پیشنهادات لازم به وزارت ذیربط در زمینه نظارتهای انجام یافته
  • توجه و لزوم همکاری تشکلهای کمباینداران با وزارت جهاد کشاورزی و عوامل اجرایی به منظور انجام نظارتهای لازم
  • تشویق هرچه بیشتر کمباینداران به آماده سازی کمباینها قبل از ورود به مزرعه
  • صدور پروانه اشتغال از طریق تشکلهای ذیربط با تأکید سازمانهای جهاد کشاورزی استانها برای رانندگانی که دارای مهارتهای کافی هستند.
  • تهیه و تأمین بذر گندم مقاوم به ریزش و ورس و مقدار کافی تحت نظر سازمانهای ذیربط
  • رعایت زمان و الگوی مناسب برداشت محصول و جلوگیری از تأخیر در برداشت
  • رعایت نکات فنی پیرامون لحاظ کردن اصول زراعی مانند آماده سازی مطلوب زمین برای کاشت گندم، رعایت شیوه کاشت مناسب، مبارزه با علفهای هرز و آفت سن در مزارع کندم و در آخر برداشت به موقع محصول گندم از جمله پیشنهادات و راهکارهایی که به شما همکاران ارائه می گردد.

   

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>