منو اصلی
تلفات دانه در كمباين

تلفات دانه در كمباين

تقسيم‌بندي افت دانه

الف: افت طبيعي

ب: افت حاصل از عدم تنظيم و يا نقص فني كمباين

 الف- افت طبيعي

»افت طبيعي ضايعاتي است كه قبل از برداشت در داخل مزرعه ريخته و يا قابل برداشت توسط كمباين نمي‌باشد.

Picture4

عوامل ايجاد افت طبيعي

 • خوابيدگي محصول
 • برداشت ديرهنگام محصول
 • نوع واريته و حساسيت آن به ريزش قبل از برداشت
 • وزش باد شديد و يا ورود حيوانات به مزرعه

از آنجا كه افت طبيعي را بايد از افت كلي بعد از برداشت كسر نمود و جزء افت كمباين بحساب نياورد، لذا بايد افت طبيعي را قبل از برداشت محاسبه و ميزان آن را براي محاسبات بعدي افت كمباين حفظ نمود.

برآورد افت طبيعي

 • براي برآورد افت طبيعي بايد ابتدا كادري فلزي يا چوبي به مساحت 5/0 متر مربع تهيه ‌‌گردد.
 • كادر تهيه شده را قبل از برداشت در نقاطي از مزرعه (كه بصورت تصادفي انتخاب شده) بطورعمودي به آرامي پايين آورده تا بدون وارد آمدن صدمه به خوشه هاي سرپا و سالم روي زمين قرار گيرد.
 • محصول احاطه شده توسط كادر از ارتفاع 25 سانتيمتري توسط قيچي باغباني برش داده شود.
 • تمام دانه‌هاي ريخته شده روي زمين و همچنين خوشه‌هاي شكسته ياخوابيده كه داخل كادر قرار گرفته جمع‌آوري گردد.
 • عمل بالا در نقاط بيشتري از سطح مزرعه تكرار ميگردد تا ميانگين واقعي تلفات طبيعي حاصل گردد.
 • پس از مخلوط كردن محتويات كيسه‌ها وكوبيدن و جداكردن دانه‌ها، ريزش در يك متر مربع از سطح مزرعه محاسبه و نتايج براي كل مزرعه تعميم داده مي‌شود.

Picture5 Picture6

افت مربوط به كمباين

 • افت پلاتفرم
 • افت بدنه كمباين
 • افت انتهاي كمباين
 • افت ناشي از واحد كوبنده
 • افت كاه برها
 • افت الك‌هاي بالايي و بچه الك و بادبزن

افت پلاتفرم

 Picture11

Picture9Picture10

افت بدنه كمباين

 Picture13

افت انتهاي كمباين

 Picture14

افت ناشي از واحد كوبنده

 Picture15

افت كاه برها

 Picture16

افت الكهاي بالايي و بچه الك و بادبزن

 Picture17 Picture18

جلوگيري از افت دانه

 • تنظيم سرعت پيشروي مناسب كمباين
 • تميز نگه داشتن صفحههاي برگشت و سطح كاهبر
 • تنظيم ارتفاع برش
 • تنظيم دور سيلندر خرمنكوب
 • تنظيم فاصله بين كوبنده و ضدكوبنده
 • تقليل ميزان مواد ورودي به كمباين
 • تنظيم شدت جريان باد پنكه
 • تنظيم روزنههاي الك

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>