منو اصلی
دستورالعمل معاینه فنی کمباین غلات

دستورالعمل معاینه فنی کمباین غلات

مواردی که باید بررسی شود:

 • كنترل محل استقرار راننده
 • سرعت دستگاه ها
 • دستگاه درو
 • دستگاه تغذيه
 • دستگاه خرمنكوب
 • دستگاه جداكننده
 • دستگاه تميز كننده

 

الف كنترل محل استقرار راننده:

 • صفحه مدرج شاخص وضعيت پولي هاي متغير 3 و 2 سالم و كاليبره باشد ( وقتي عقربه صفحه مدرج روي عدد صفر است جك مربوطه كاملاً جمع و به طول 546 ميلي متر است و وقتي عقربه روي عدد 10 مي باشد جك كاملاً باز است ).
 • فاصله كفه هاي پولي متغير دو، وقتي جك كاملاً جمع است بين 5/2 1 ميليمتر باشد.
 • فاصله كفه هاي پولي متغير سه، وقتي جك كاملاً باز است بين 5/5 -4 ميليمتر باشد.
 • صفحه مدرج شاخص دور استوانه خرمنكوب سالم و كاليبره باشد.
 • صفحه مدرج ساعت شمار كار موتور كمباين موجود و سالم ( و همراه با عقربه شاخص دور موتور) باشد.
 • اهرم تنظيم فاصله ضد كوبنده و استوانه كوبنده سالم و كاليبره باشد ( به ترتيبي كه براي كوبيدن گندم وقتي اهرم مربوطه مقابل عدد 14 قرار داده مي­شود فاصله سر جلو كوبنده و ضد كوبنده هر دو طرف چپ و راست مساوي و برابر 14 ميليمتر باشد، همچنين فاصله سر عقب ضد كوبنده و كوبنده هر دو طرف چپ و راست مساوي و برابر 7 ميليمتر باشد (سر جلو طرف راست 14 ميليمتر و طرف چپ 7 ميليمتر و سر عقب طرف راست 14 ميليمتر طرف چپ 7 ميليمتر)).
 • پيچ تنظيم دور استوانه خرمنكوب موجود باشد و به خوبي عمل نمايد.
 • فاصله حلقه هاي فنر رگلاژ سفتي استوانه كوبنده در حد مجاز باشد ( حد مجاز يك تا دو ميلي متر است).
 • اهرم كلاچ انتقال نيرو براي دستگاه درو سالم و به خوبي عمل نمايد.
 • مقدار فشردگي فنر پولي كلاچ انتقال نيروي دستگاه درو بررسی شود ( حد مجاز 15-10 ميلي متر می باشد ).
 • اهرم كلاچ اصلي سالم باشد و به خوبي عمل نمايد.
 • مقدار فشردگي فنر پولي كلاچ انتقال نيروي اصلي باید به میزان 25-20 ميلي متر باشد.
 • تسمه پهن انتقال نيروي اصلي بايستي از كيفيت مناسب برخوردار باشد.
 • فاصله حفاظ تسمه پهن تا تسمه كف باید 5-2 ميليمتر باشد.
 • اهرم سرعت پروانه كلش گير موجود و سالم بوده و به خوبي عمل نمايد.
 • اهرم گاز يا دور موتور موجود و سالم بوده و به خوبي عمل نمايد.
 • اهرم لوله تخليه گندم موجود و سالم بوده و به خوبي عمل نمايد.
 • دستگيره مهار و قفل لوله تخليه موجود و سالم بوده و به خوبي عمل نمايد.
 • دكمه هاي اعلام خطر و يا آژير آنها موجود و سالم بوده و به خوبي عمل نمايد.
 • كپسول آتش نشاني موجود، شارژ و آماده كار باشد.

 

ب- سرعت:

 • سرعت شافت ورودي كارخانه كمباين (شافت چهارپر استوانه برگردان) در دور متعارف، باید 880-845 دور در دقيقه باشد.
 • سرعت شافت اصلي دستگاه درو باید در حد مجاز 255 دور در دقيقه باشد.
 • سرعت پروانه كلش گير حداقل 21 و حداكثر 55 دور در دقيقه باشد.
 • سرعت مارپيچ دستگاه درو باید در حد مجاز 196 دور در دقيقه با چرخ دنده 52 دندانه و 232 دور در دقيقه با چرخ دنده 44 دندانه باشد.
 • سرعت پروانه باد حداقل 325 و حداكثر 1080 دور در دقيقه باشد.
 • سرعت ميل لنگ كاه پران ها در حد مجاز 150 دور در دقيقه باشد.
 • سرعت شافت شاتون گهواره الكها بررسی شود ( حد مجاز 143 دور در دقيقه می باشد).
 • سرعت استوانه خرمنكوب می بایست حداقل 150 و حداكثر 1350 دور در دقيقه و همچنین حد مجاز كوبيدن گندم بين 900-650 دور در دقيقه باشد.

ج دستگاه درو:

 • تمام انگشتي هاي شانه برش سالم و تيغه هاي آنها در يك امتداد بوده و از زبانه هاي مناسبي برخوردار باشند.
 • اره برش داراي دندانه تيز و سالم با ميخ پرچ مناسب باشد و شاسي اره برش بدون پيچيدگي عمودي و افقي باشد.
 • لقي عمودي اره برش بررسی شود (حد مجاز لقي عمودي و افقي بين 5/. تا 1 ميليمتر است).
 • تمام روبنده ها و پشت بندهاي اره برش موجود و سالم باشند ( هر 30 سانتي متر يك عدد از هركدام ).
 • زبانه تمام انگشتي های شانه برش سالم و با تيغچه آن موازي باشد.
 • فاصله زبانه انگشتي ها تا تيغه برش باید بین 5 تا 7 ميلي متر باشد.
 • فاصله وسط تيغه هاي اره برش تا وسط انگشتي ها در انتهاي هر رفت یا برگشت بررسی شود (حد مجاز اين فاصله صفر است).
 • سيبك هاي شاتون و اره برش سالم و بدون لقي باشد.
 • ياتاقان هاي سه راهي اره برش سالم و بدون لقي باشند.
 • وزنه تعادل شاتون اره برش موجود، سالم و در محل خود كه توسط پيني تعيين گرديده است سوار باشد.
 • بلبرينگ شاتون اره برش سالم و بدون لقي باشد.
 • چرخ زنجير لنگ اره برش سالم و بدون لنگ باشد.
 • پهناي مارپيچ استوانه مارپيچ بين 85 تا 105 ميلي متر باشد.
 • انگشتي هاي استوانه مارپيچ موجود، سالم و نوك آنها در يك امتداد باشد و با كف صفحه دستگاه درو 10 ميليمتر فاصله داشته باشد ( حد مجاز 8 تا 12 ميليمتر و در مزارع گندم ديم 8 ميليمتر است ).
 • درپوش هاي محفظه شافت انگشتي ها موجود و سالم و در جاي خود محكم شده باشد.
 • سه راهه پلاستيكي محل سوار شدن انگشتي هاي استوانه مارپيچ موجود و سالم باشد.
 • بوش هاي تفلوني راهنماي انگشتي های استوانه مارپيچ موجود و سالم باشند.
 • صفحات چهارگوش و پيچ و مهره هاي آن مربوط به دو سر شافت استوانه مارپيچ سالم و قابل تنظيم باشند.
 • سيستم رگلاژ كورس انگشتي هاي استوانه مارپيچ سالم و قابل تنظيم باشند.
 • فاصله لبه مارپيچ هاي استوانه مارپيچ با كف دستگاه درو متوسط 10 ميليمتر باشد ( حد مجاز براي گندم آبي 12 و براي گندم ديم 8 ميليمتر است ).
 • فاصله لبه مارپيچ هاي استوانه مارپيچ با لبه پيش ديواره دستگاه درو متوسط 10 ميليمتر باشد ( حد مجاز براي گندم آبي 12 و براي گندم ديم 8 ميليمتر است ).
 • كف صفحه دستگاه درو (پلاتفرم) صاف، مدور، بدون موج و فاصله آن تا لبه مارپيچ ها يكسان و يكنواخت باشد.
 • دريچه آويخته ديواره عمودي دستگاه درو موجود، سالم و صفحه ريگلاژ آن نيز سالم و قابل تنظيم باشد.
 • پروانه كلش گيري (معمولي) سالم و قابل استفاده باشد، ضمن اينكه پره هاي گالوانيزه كركره اي و يا چوبي، شافت و ياتاقان ها و پولي سر شافت پروانه كلش موجود، سالم و بدون پيچيدگي باشد.
 • به منظور برداشت گندم آبي استفاده از پروانه چنگالي كلش گير ضروري مي باشد.
 • كليه انگشتي هاي فنري پروانه كلش گير چنگالي موجود، سالم و در حالت تنظيم باشند.
 • ياتاقان هاي تفلوني محور انگشتي هاي فنري موجود،سالم و همراه با گريس خور باشند.
 • فلنج هاي شش گوش پروانه چنگالي بايستي بالانس بوده و بدون پيچيدگي و يا تاب عمودي و افقي باشند.
 • شافت پروانه چنگالي ياتاقان هاي انتهايي، غلطك هاي فولادي و ريل مدور آنها سالم باشد.
 • لقي غلطك هاي فولادي ريل مدور بایدبین 4/. تا 8/. ميليمتر باشد.
 • مكانيزم تنظيم زاويه هجوم انگشتي هاي فنري پروانه چنگالي سالم و قابل تنظيم باشد.
 • مكانيزم تنظيم فاصله افقي پروانه كلش گير با شانه برش سالم و قابل تنظيم باشد.
 • مكانيزم تنظيم فاصله عمودي پروانه كلش گير با شانه برش يعني جك هاي هيدروليكي آن سالم، بدون روغن ريزي و بدون هوا باشند.
 • فاصله دو انتهاي پره هاي پروانه كلش گير تا شانه برش مساوي باشد.
 • دو عدد مقسم نوك دو انتهاي دستگاه درو ( پلاتفرم ) موجود و سالم باشند.
 • جك هاي زير دستگاه درو سالم و بدون روغن ريزي و با طول مساوي باشد.
 • انبارها يا كپسول هاي سيستم شناور كننده دستگاه درو موجود و از گاز ازت شارژ شده باشد، به طوري كه وقتي دستگاه درو روي زمين قرار گيرد با كمك 2 نفر بتوان آن را به آساني از روي زمين بلند نمود.
 • فاصله حلقه هاي فنر كلاچ ايمني استوانه مارپيچ دستگاه درو در حد مجاز 6 تا 7 ميليمتر باشد.
 • كليه زنجيرها و تسمه هاي سيستم انتقال نيروي دستگاه درو سالم بوده و داراي سفتي مناسب باشد ( سفتي مجاز براي هر 50 سانتيمتر از فاصله دو مركز چرخ زنجير و پولي هاي مجاور هم، 12 ميليمتر تعيين شده است. نيروي اعمالي لازم براي اندازه گيري سفتي زنجير و يا تسمه حدود 5 تا 8 كيلوگرم می باشد).
 • كليه چرخ زنجير ها و پولي های سيستم انتقال نيروي دستگاه درو بايستي سالم و بدون خوردگي غيرمعمول بوده و لقي و لنگ نداشته باشند.
 • كليه چرخ زنجير ها، غلطك ها، قطعات چوبي و پولي هاي سفت كننده زنجير ها و تسمه ها موجود وسالم باشند ( لازم است كه زنجير و يا تسمه دور چرخ زنجير و يا پولي كوچكتر، بيشتر پيچيده شده باشد).
 • مقدار فشردگي فنر كفه هاي پولي متغير تنظيم سرعت پروانه كلش گير باید بین 20 تا 30 ميليمتر باشد. (توجه شود كه فاصله فلنج روي فنر تا لبه حفاظ فنر يكنواخت باشد).
 • سيم بكسل پولي سرعت پروانه كلش گير و پولي هاي آن موجود، سالم باشند و به خوبي عمل نمايد.
 • سيستم هندلي تنظيم كشش تسمه پروانه كلش گير موجود و قابل استفاده باشد.
 • شاخص ارتفاع برش موجود، سالم و كاليبره باشد.
 • شافت تلسكوپي و چرخ زنجير شافت اصلي دستگاه درو سالم، بدون پيچيدگي و هم محور با چرخ زنجير كوپلينگ آن باشد.
 • كليه حفاظ هاي شافت ها ، پولي ها و زنجيرها موجود، سالم و به جاي خود صحيح سوار شده باشند.
 • كليه قسمت هاي اهرم كشويي قفل دستگاه درو (پلاتفرم) به كمباين سالم و به جاي خود سوار شده باشند، ضمن اينكه نبايستي كوچكترين درزي بين دستگاه درو و محل اتصال آن به كمباين وجود داشته باشد.
 • توصيه مي گردد كه كليه كمباين هايي كه نسبت به برداشت محصولات خوابيده اقدام مي نمايند مجهز به سيستم ساقه بلند كن روي شانه برش باشند ( لازم است كه به فاصله هر 30 سانتي متر از طول شانه برش 1 عدد ساقه بلند كن سوار گردد ).
 • كف و كليه قسمت هاي بدنه دستگاه درو،مخصوصاً محل اتصال دستگاه درو به دستگاه تغذيه كمباين سالم و بدون كوچكترين درز و يا شكستگي باشد.

د- دستگاه تغذيه:

 • زنجير نقاله دستگاه تغذيه و نبشي هاي آن سالم و بدون پيچيدگي و شكستگي بوده و در صورتي كه جوشكاري شده باشد كيفيت جوشكاري و نحوه سنگ زدن آن قابل رضايت باشد.
 • غلطك جلو زنجير نقاله دستگاه تغذيه سالم بوده و بتوان آن را بدون اشكال بالا و پائين نمود.
 • طول فنرهاي انتهاي چپ و راست غلطك جلو در حد مجاز باشد. ( براي برداشت دانه ذرت 11 سانتی متر و براي ساير محصولات 14 سانتی متر )
 • مقدار لقي زنجير نقاله سيستم تغذيه بین 30تا 40 ميليمتر باشد.
 • ارتفاع دو طرف شانه برش تا سطح زمين مساوي باشد ( در حالت تنظيم فاصله هر دو طرف تا سطح زمين بايستي باد لاستيك هاي جلو و اندازه نقش لاستيك ها مساوي باشد).
 • مقدار فشردگي فنرهاي بشقابي كلاچ ايمني دستگاه تغذيه بررسی شود ( حد مجاز 5/18 ميليمتر مي باشد ).
 • بدنه دستگاه تغذيه و دريچه هاي آن بايستي سالم و بدون درز و شكستگي باشد.

 

ه- دستگاه خرمنكوب:

 • شافت و فلنج هاي استوانه كوبنده سالم و بدون پيچيدگي باشند.
 • نبشي هاي استوانه كوبنده از كيفيت مناسب برخوردار بوده و زاويه دندانه هاي آن يك در ميان مشابه هم باشند.
 • نبشي هاي استوانه كوبنده هم وزن بوده و تمام دندانه هاي آن يكسان باشند.
 • لازم است كه مجموعه استوانه كوبنده حتما بالانس باشد.
 • شبكه هاي صفحه ضد كوبنده سالم و از كيفيت مناسب برخوردار باشد ( در صورت آهن كشي روي تسمه هاي فرسوده، ارتفاع آنها نسبت به لبه هاي كناري ضد كوبنده با هم مساوي باشند ).
 • ميله هاي رابط تسمه هاي نگهدارنده صفحه ضد كوبنده و مكانيزم هاي تنظيم آن موجود، سالم و با حركت اهرم مربوطه به آساني جا به جا گردد.
 • به منظور جلوگيري از جمع شدن ريشك هاي بلند روي غربال ها و الك ها مخصوصاً در جمع آوري محصولات ديم لازم است كه ضد كوبنده مجهز به صفحات ريشك زن باشد.
 • شانه انتقال كلش كه در انتهاي ضد كوبنده منظور شده است بايستي موجود و سالم باشد.
 • محفظه لنگ و لاستيك هاي جلو و دو طرف چپ و راست محفظه واحد كوبنده موجود، سالم و از كيفيت مناسب برخوردار بوده و بدون درز باشد.

 

و- دستگاه جداكننده:

 • كليه كاه پران ها غربال هاي روي كاه پران ها و زائده هاي كناري ديواره كاه پران ها موجود، سالم و از كيفيت مناسب برخوردار باشند.
 • لازم است كه دهانه خروجي كاه پران ها مجهز به غربال هاي قابل تنظيم بوده و انتهاي آنها بسته باشد.
 • پرده و شانه زن كاه سالم و از كيفيت مناسب برخوردار باشد ( در صورتي كه از شانه زن كاه استفاده نمي شود حتماً به جاي آن از پرده دوم استفاده گردد ).

 

دستگاه تميز كننده:

 • سيني بذر زير صفحه كوبنده سالم و ميله هاي تشكيل دهنده شانه آن نيز سالم و از كيفيت مناسب برخوردار باشند.
 • سيستم هاي تنظيم شكاف الك بالا، دنباله الك بالا ( بچه الك )‌ و الك پائين موجود و سالم بوده و از سيستم قفل كننده مناسب برخوردار باشند.
 • تيغه ها و محل اتصال بين آنها به چهارچوب فلزي الك بالا، بچه الك و الك پائين كاملاً سالم بوده و در محل خود لقي نداشته باشند.
 • صفحات زائده دار روي الك بالا موجود و از كيفيت مناسب برخوردار باشند ( مخصوصاً براي كمباين هايي كه در اراضي كوهپايه اي مورد استفاده قرار مي گيرند ).
 • سيستم تنظيم شيب الك هاي بالا و پائين موجود و سالم باشد و همچنین براي شرايط متعارف الك هاي ياد شده كاملاً افقي تنظيم شده باشند.
 • سيستم تنظيم شيب بچه الك و دريچه لولايي زير آن موجود و سالم باشد.
 • لاستيك هاي نواري دو طرف گهواره الك ها موجود، سالم و از كيفيت مناسب برخوردار باشد.
 • پره هاي پنكه باد موجود و سالم باشند، فاصله پره ها تا بدنه محفظه پنكه باد باید 8 ميليمتر باشد.
 • فاصله دو انتهاي پره هاي پنكه باد تا ديواره عمودي محفظه پنكه باد باید بررسی شود (هر دو طرف بايستي نسبت به هم فاصله مساوي داشته باشند ).
 • اهرم و ميل رابط هاي تنظيم سرعت وزش باد پنكه موجود، سالم و از كيفيت مناسب براي تنظيم برخوردار باشد.
 • دريچه هاي كنترل جهت وزش باد موجود، سالم و از كيفيت مناسب برخوردار بوده و قابل تنظيم باشند.
 • مقدار فشردگي فنر كفه هاي پولي متغير تنظيم سرعت پنكه باد در حد مجاز 20 تا 30 ميليمتر باشد ).
 • جداره هاي بالا بر و بالا بر برگردان، مارپيچ هاي انتقال و ديواره هاي مختلف كمباين و دريچه هاي بازرسي سالم بدون شكستگي، بدون درز بوده و از كيفيت مناسب برخوردار باشند و در صورت لزوم با استفاده از اسفنج مناسب درز­بندي شود.
 • محل اتصال لوله تخليه مخزن كمباين بدون درز باشد و يا با استفاده از اسفنج و موادي مناسب درزبندي شود.
 • درزهاي كنار شافت ها و مخصوصاً ميل لنگ هاي كاه پران ها با استفاده از اسفنج مناسب درزبندي شوند.
 • مخزن كمباين سالم و بدون درز باشد.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>